ਮੱਛਰ ਐਨ-ਕੋਵੀਡ 19 ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਓਂਦੇ

ਐਨ-ਕੋਵੀਡ 19 ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਨ-ਕੋਵੀਡ 19 ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਓਂਦੇ । ਮੱਛਰ, ਜੋ ਐਨ-ਕੋਵੀਡ 19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐੱਨ-ਕੋਵਿਡ 19, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਗਣ, ਥੁੱਕ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: