நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்றால் என்ன?

எந்தவொரு நோய் அல்லது தொற்று ஏற்படுத்தும் உயிரினங்கள் ஆகியவற்றிடம் இருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் நிலை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்று வழங்கப்படுகிறது. இந்தச் செல்கள், மூலக்கூறுகள் இணைந்து நம் உடலுக்குள் நுழையும் வேற்று உயிரினங்களுக்கு எதிராகச் செயல்படுகின்றன. நோய் எதிர்ப்பு செல்களில் உள்ள மூலக்கூறுகள், நோய்க்கிருமிகளின் மூலக்கூறுகளுடன் பிணைந்து தொற்று ஏற்படுவதைத் தடுக்கின்றன. நோய்க்கிருமிகளிடம் இருந்து நீண்ட கால பாதுகாப்பையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வழங்கும். குறிப்பிட்ட தொற்றுக்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகிய இரண்டுக்குமே உண்டு.

வைரஸ்களை எதிர்க்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இருக்கிறதா?

வைரஸ் ஒன்று மனித உடலைத் தொற்றும்போது, மனித உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் உள்ள செல்கள், புரோட்டீன்கள் போன்றவை, உடலின் மற்ற செல்களுக்கும் தொற்று பரவாமல் இருக்க வைரஸை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன. நோய் எதிர்ப்பு செல்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட புரோட்டீன் மூலக்கூறுகள் வைரஸின் மேல்பகுதியில் பிணைந்துகொள்கின்றன. ஆனால், நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு செல்களின் செயல்பாடுகளை மீறிச்செல்லும் வழிகளை வைரஸ்கள் அநேக நேரங்களில் கண்டுபிடித்துவிடுகின்றன.

தடுப்பூசிகள் ஏன் தேவை?

சில நேரங்களில், வைரஸ் போன்ற குறிப்பிட்ட நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிராக நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை முடுக்கிவிடுவதற்கு தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதனால் நோய் ஏற்படுத்தும் வைரஸ் வலுவிழந்து, மேற்கொண்டு தொற்று ஏற்படுத்தாது. மேலும் இந்த வலுவிழந்த, செயல்படாத வைரஸ் தடுப்பூசியாக நிர்வகிக்கப்படும். கொல்லப்பட்ட வைரஸின் பாகங்களும்கூட தடுப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும். இந்தத் தடுப்பூசிகள் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு செல்களை முடுக்கிவிட்டு, குறிப்பிட்ட வைரஸ்களிடம் இருந்து எதிர்காலத்தில் தொற்று ஏற்படாதவாறு பாதுகாக்கின்றன. தடுப்பூசி என்பது குறிப்பிட்ட நோய் ஏற்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வைரஸுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவதே; எல்லா வைரல் நோய்களுக்குமானது அல்ல. உதாரணத்துக்கு போலியோ, பெரியம்மை தடுப்பூசிகள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: