ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ, Arsenicum album  എന്ന മരുന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.